O goberno socialista adxudicará por sorteo público os postos vacantes das feiras do día 1 e 16

O goberno local someterá a aprobación definitiva no próximo pleno a ordenanza reguladora de venda ambulante na que se recollerá o procedemento para a ocupación de novos postos de venda.
Así, unha vez aprobada e tras a entrada en vigor da ordenanza, o Concello pretende realizar unha primeira convocatoria pública, mediante un sorteo, para cubrir os 18 postos que nestes momentos quedaron vacantes por diversas causas, entre elas, falta de pagamento ou non asistencia ás feiras.
A idea inicial é que estes postos cúbranse con profesionais de venda “de segmentos nos que non haxa demasiada presenza na feira e ampliar así a oferta de produtos”, segundo indicou a concelleira de Comercio, Mónica Carneiro. A convocatoria farase pública a través da páxina web, segundo estipúlase na nova ordenanza que recolle tamén a celebración de sorteos cada seis meses en función dos postos que vaian quedando libres.
A nova ordenanza estipula tamén  as causas de extinción da autorización municipal por, entre outras, non solicitar renovación de autorización; pola falta de pago das taxas municipais dentro do prazo establecido; por renuncia expresa e escrita do titular; por non asistir a catro feiras consecutivos ou seis alternos ao longo da vixencia da autorización, excepto causa xustificada; falta de pago das sancións municipais que se impuxesen ou cometer algunha das infraccións contidas na ordenanza, tipificadas como infracción grave, ou moi grave, ou reincidir na infracción.
A ordenanza inclúe diversas clases de infraccións, leves, graves e moi graves. No primeiro grupo inclúese non exhibir a necesaria autorización, ou non facer a limpeza do espazo ocupado polo posto ao finalizar a xornada. Serán graves, entre outras, a reincidencia das faltas leves; a venda fóra dos perímetros ou lugares autorizados ou dos horarios establecidos; venda por persoas sen autorización; ou negarse a ofrecer datos ou facilitar información as persoas responsables da Feira. As infraccións incluirán, primeiro, apercibimientos; sancións económicas; e ata a incautación da mercadoría, e o peche do posto ou suspensión da actividade comercial. Nestes momentos, a feira ten uns 160 postos de venda.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.